Beste leden,

Voor onze huidige penningmeester is na dit seizoen zijn termijn van 3 jaar als gekozen bestuurslid voorbij. Hij zal zich tijdens de komende ALV wederom beschikbaar stellen en zal dit dan ook ter stemming worden gebracht.

We vinden het erg belangrijk om de processen open en transparant te houden en willen dan ook eventueel geïnteresseerde de mogelijkheid bieden om ook hierop te solliciteren.

Onderstaand vind je meer informatie over de werkzaamheden voor onze penningmeester.

Wil je meer weten of heb je interesse stuur dan een bericht naar bestuur@smoke-eaters.nl

 

PENNINGMEESTER:

 • Formuleren, afstemmen, invoeren en opvolgen van financieel beleid en processe waaronder contributiebeleid inclusief inning/incasso, declaratiebeleid en -richtlijnen begrotingsproces, instructies met betrekking tot fondsenwerving, (o.a. sponsoring) autorisatie en handtekeningsbevoegdheden (o.a. aangaan van financiële verplichtingen).
 • Beheert primair de geldmiddelen van de vereniging.
 • Draagt zorg voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • Opzetten, onderhouden en bijwerken van een administratieve structuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en fiscale regels en voor een adequate vastleggen van de mutaties in de hoogte en samenstelling van het vermogen en de resultaten
 • Zorg dragen voor een gezonde financiële structuur conform de afspraken uit de ALV en/of met het bestuur
 • Implementeren en in stand houden van een rapportagestructuur teneinde het bestuur en andere participanten op de hoogte te brengen van de financiële status van de vereniging
 • Beoordelen onkostendeclaraties van de overige bestuursleden en anderen die daar recht op hebben
 • Primair aanspreekpunt en verantwoordelijk voor verzekeringen, bankzaken, fiscale zaken, financiële heffingen, financiële afwikkeling van subsidies en overige financiële zaken
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken
 • Voeren van de ledenadministratie, tezamen met de secretaris
 • Primair aanspreekpunt voor (activiteiten)plannen vanuit de commissies. De divers commissies kunnen een plan indienen bij het DB met een kostenplaatje. Het plan kan na inhoudelijke goedkeuring door het bestuur, en nadat door de penningmeester is vastgesteld dat deze kosten binnen de bestaande (werk)begroting passen, in werking gesteld worden. Kosten kunnen gedeclareerd worden tot het bedrag zoals in het plan is afgesproken.

 

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters