Vacature bestuursfunctie Penningmeester

Beste leden,

Voor onze huidige penningmeester is na dit seizoen zijn termijn van 3 jaar als gekozen bestuurslid voorbij. Hij zal zich tijdens de komende ALV wederom beschikbaar stellen en zal dit dan ook ter stemming worden gebracht.

We vinden het erg belangrijk om de processen open en transparant te houden en willen dan ook eventueel geïnteresseerde de mogelijkheid bieden om ook hierop te solliciteren.

Onderstaand vind je meer informatie over de werkzaamheden voor onze penningmeester.

Wil je meer weten of heb je interesse stuur dan een bericht naar bestuur@smoke-eaters.nl

 

PENNINGMEESTER:

 • Formuleren, afstemmen, invoeren en opvolgen van financieel beleid en processe waaronder contributiebeleid inclusief inning/incasso, declaratiebeleid en -richtlijnen begrotingsproces, instructies met betrekking tot fondsenwerving, (o.a. sponsoring) autorisatie en handtekeningsbevoegdheden (o.a. aangaan van financiële verplichtingen).
 • Beheert primair de geldmiddelen van de vereniging.
 • Draagt zorg voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • Opzetten, onderhouden en bijwerken van een administratieve structuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en fiscale regels en voor een adequate vastleggen van de mutaties in de hoogte en samenstelling van het vermogen en de resultaten
 • Zorg dragen voor een gezonde financiële structuur conform de afspraken uit de ALV en/of met het bestuur
 • Implementeren en in stand houden van een rapportagestructuur teneinde het bestuur en andere participanten op de hoogte te brengen van de financiële status van de vereniging
 • Beoordelen onkostendeclaraties van de overige bestuursleden en anderen die daar recht op hebben
 • Primair aanspreekpunt en verantwoordelijk voor verzekeringen, bankzaken, fiscale zaken, financiële heffingen, financiële afwikkeling van subsidies en overige financiële zaken
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken
 • Voeren van de ledenadministratie, tezamen met de secretaris
 • Primair aanspreekpunt voor (activiteiten)plannen vanuit de commissies. De divers commissies kunnen een plan indienen bij het DB met een kostenplaatje. Het plan kan na inhoudelijke goedkeuring door het bestuur, en nadat door de penningmeester is vastgesteld dat deze kosten binnen de bestaande (werk)begroting passen, in werking gesteld worden. Kosten kunnen gedeclareerd worden tot het bedrag zoals in het plan is afgesproken.

 

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters


Vacature bestuursfunctie Secretaris

Beste leden,

Voor de bestuursfunctie Secretaris zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat. Ben jij die duizendpoot die in alle hectiek en drukte tijdens het seizoen het overzicht kan houden?

Onderstaand vind je meer informatie over de werkzaamheden voor onze secretaris.

Wil je meer weten of heb je interesse stuur dan een bericht naar bestuur@smoke-eaters.nl

SECRETARIS

 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Kennisnemen van voorschriften van IJshockey Nederlanden, van de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met IJshockey Nederland en gemeentelijke (respectievelijk overheids-)instanties.
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Voeren van de ledenadministratie tezamen met de penningmeester.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar de vereniging.

 

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters


Uitnodiging ALV | 20 juli 2021

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VJB Smoke Eaters.

De ALV vindt plaats op: Dinsdag 20 juli 2021, 20:00u in Glanerbrook

We zullen bij deze fysieke ALV uiteraard voldoen aan de geldende Coronaregels. Hiervoor vragen we iedereen om vooraf in te schrijven met 15 juli als sluitingsdatum. Inschrijven kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar bestuur@smoke-eaters.nl

De mogelijkheid bestaat dat we bij, een hopelijk, hoog opkomstaantal alsnog naar een digitale ALV moeten overschakelen. De beschikbare ruimte, het aantal aanmeldingen i.c.m. de coronaregels kunnen ons hiertoe doen besluiten.

Tijdens de ALV worden verschillende punten besproken zoals:

 • Verantwoording activiteiten 2020-2021 en planning activiteiten 2021-2022
 • Verantwoording financiën 2020-2021 en begroting 2021-2022
 • Compensatieregeling
 • Ledenwerving en Samenwerkingen
 • Bestuur / staf en ondersteuning

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten.

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters


VJB Smoke Eaters gekozen tot club van het jaar in Sittard-Geleen!

Met veel genoegen mogen we jullie berichten dat onze mooie vereniging is gekozen tot de coolste club van het jaar 2021 in Sittard-Geleen. Met een ruime voorsprong op de nummer 2 is ijshockey en daarmee de VJB Smoke Eaters the place to be in onze gemeente om te sporten. We zijn bijzonder trots dat, ook in een voor ons sportief moeizaam jaar, vele mensen achter de VJB Smoke Eaters zijn blijven staan. Het geeft maar weer eens aan hoe mooi onze sport is en hoe bevlogen onze leden, supporters en liefhebbers zijn.

 

In de provincie Limburg zijn we 8e geworden wat ook een hele mooie prestatie is. Als we dit in perspectief zetten tegenover de zogenaamde grote sporten dan is dit zelfs een prestatie van formaat!

We willen iedereen dan ook bedanken voor zijn of haar steun!

 


Binnensport open per 19 Mei!

English version below

 

Na vele maanden wachten is het eindelijk weer zover, we mogen weer gaan ijshockeyen!

 

Wellicht hadden velen dit niet meer verwacht maar we mogen het seizoen toch nog op het ijs afsluiten. Hiervoor is er in samenspraak met TC onderstaand schema gemaakt. 

 

Trainingsschema vanaf 19 Mei 2021.

Maandagen       17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       Junioren

                            20.00-21.00       Dames en 4e divisie

Dinsdagen         18.15-19.15       U15, U17

                            19.30-20.30       1ste divisie

                            20.30-21.30       3e en 6e divisie

Donderdagen    17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       U15, U17             

LET OP: pinkstermaandag 24 mei is Glanerbrook gesloten

IJshockey onder voorwaarden mogelijk.

 

Vanaf woensdag 19 mei is de ijsbaan weer geopend. Wel gelden er een aantal regels:

 • Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Omkleden zal in de ijshal gedaan moeten worden net als de vorige keer
 • Kleed jezelf zoveel mogelijk thuis aan om de doorstroom te bevorderen
 • Voor de ouders geldt het principe Kiss and Ride en mogen de ouders van de jongste kinderen deze begeleiden naar de ijshal.
 • Publiek is niet toegestaan
 • Coaches en teambegeleiding zullen in overleg maar beperkt aanwezig zijn
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (binnen dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
 • Groepstrainingen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal. 
 • Reserveren en een gezondheidscheck voor 18 jaar en ouder zijn verplicht.
 • De teams met 18 plus spelers ontvangen via hun team coördinator extra informatie.
 • Team coördinatie 18 plus maandag 20.00-21.00uur Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coördinatie 18 plus dinsdag 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Spelers van de 4e en 6e divisie dienen zichzelf bij bovenstaande coördinatoren te melden

NB: Zoals wellicht bekend traint Snackpoint Eaters Limburg al enige tijd onder de topsportregels in een eigen bubbel. Hier liggen afwijkende coronavoorwaarden aan ten grondslag dan de regels die voor VJB Smoke Eaters gelden. Hier hebben wij geen enkele invloed op en mogen wij deze ook niet hanteren.

 

Indoor sports open from May 19!

After many months of waiting, the time has finally come again, we can start playing ice hockey again! Perhaps many did not expect this anymore, but we can still end the season on the ice. The schedule below has been drawn up for this in consultation with TC.

 

Training schedule from May 19, 2021.

Mondays 17.30-18.30 U9, U11, U13,

18.45-19.45 Juniors

20.00-21.00 Ladies and 4th division

Tuesdays 18.15-19.15 U15, U17

19.30-20.30 1st division

20.30-21.30 3rd and 6th division

Thursdays 17.30-18.30 U9, U11, U13

18.45-19.45 U15, U17

PLEASE NOTE: Whit Monday May 24, Glanerbrook is closed

Ice hockey possible under certain conditions.

 

The ice rink will be open again from Wednesday 19 May. There are, however, a number of rules:

 • Changing rooms, showers and canteens will remain closed. Changing clothes will have to be done in the ice rink just like last time.
 • Dress yourself at home as much as possible to promote progression
 • The Kiss and Ride principle applies to the parents and the parents of the youngest children may accompany them to the ice rink.
 • Public is not allowed
 • Coaches and team guidance will only be available to a limited extent in consultation
 • Children and young people up to and including 17 years of age are allowed to train and play mutual matches (within the same club). Keeping a distance of 1.5 meters is not mandatory. There is no maximum group size.
 • Everyone from the age of 13 must wear a mouth mask indoors, but can be taken off during sports.
 • From the age of 18 the following applies: sports with a maximum of 2 people at a distance of 1.5 meters. Maximum 30 persons per room (excluding staff).
 • Group training for 18 years and older is not allowed. A trainer is allowed to move between pairs and give instructions per individual / pair.
 • Reservations and a health check for 18 years and older are mandatory.
 • The teams with 18 plus players receive extra information via their team coordinator.
 • Team coordination 18 plus Monday 20.00-21.00 Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coordination 18 plus Tuesday 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Players of the 4th and 6th division must report themselves to the above coordinators

 

NB: As you may know, Snackpoint Eaters Limburg has been training for some time under the top sport rules in its own bubble. This is based on different corona conditions than the rules that apply to VJB Smoke Eaters. We have no influence on this and are not allowed to use it.


Uitnodiging ALV (digitaal) 25 mei 2021

Beste leden,

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VJB Smoke Eaters. Helaas is het niet mogelijk om de ALV fysiek te organiseren en zal deze wederom digitaal  plaatsvinden via Zoom. De ALV vindt plaats op:

 

Dinsdag 25 mei 2021, van 20.00 tot 21.00uur

 

Tijdens deze digitale ALV staan de volgende punten op de agenda:

 

 • Dankwoord aan de onlangs vertrokken en uitgeschreven bestuurders
 • Ingezonden vragen van de leden aan de huidige bestuurders
 • Seizoen 2021-2022

Werkwijze:

 

Meeting ID: 698 041 4410

Password: 20200615

 

 • Alle (ouders/verzorgers van) leden die inloggen in de meeting zullen op de aanwezigheidslijst worden geregistreerd door de penningmeester. Overige aanwezigen worden niet geregistreerd.

Wij hopen jullie allen digitaal te mogen begroeten,

 

Hartelijke groet,

Joey, Ronnie, Michel en Joep


Vertrek bestuursleden

In het bestuur van VJB Smoke Eaters is afgelopen seizoen getracht een gezamenlijke koers en werkwijze te bepalen.

 

Helaas is gebleken dat de ideeën over de benodigde aanpak binnen de vereniging te ver uiteen liepen.

 

Nathalie Kösters, Tamara Noblesse en Ginny Isbouts hebben ervoor gekozen hun bestuursfunctie neer te leggen.

 

Het bestuur zal op zoek gaan naar een opvolging. Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@smokeeaters.nl


Aanpassing leeftijdscategorieën competitie

IJshockey Nederland heeft in samenspraak met alle ijshockeyverenigingen besloten dat met ingang van seizoen 2021-2022 de leeftijdscategorieën voor teamindelingen worden aangepast naar oneven jaartallen. U8 wordt U9, U16 wordt U17 en daartussen hanteren we dus U11, U13 en U15. Het niet competitief spelen wordt verschoven van U12 naar U13 leeftijd.

 

Ook Smoke Eaters heeft positief gereageerd op dit voorstel. We vinden het van belang dat binnen alle teams een gezonde bezetting blijft, zodat alle teams wedstrijden kunnen blijven spelen. Bovendien geeft dit ons weer de gelegenheid om deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien in Duitsland en eventueel Frankrijk.

 

Mochten er vragen zijn, dan kun je terecht bij de Technische commissie Joep.Franke@smoke-eaters.nl


Frauduleuze internet praktijken treffen Eaters Organisatie

Unfortunately we recently are being confronted  with internet fraud. There is or are persons who, on  behalf of our organization, provide namely in the North America, (pre)contracts to, mainly young players. In these contract promises are being made with ridiculous high salary amounts and is mentioned that all costs being made will be reimbursed upon arrival.

Upfront only the amount for the ITC, international transfer costs, is being asked to be paid this probably is their only intention.


A false and incorrect email address is being used: 
eaterslimburg.nl@gmail.com and names of (former) coaches, (former) players and board members are being mentioned.

We as organization can only report all events to our local police and advice you doing the same at your end.

Sorry for any inconvenience being caused

Helaas hebben wij recent meermaals moeten constateren dat wij doelwit zijn van frauduleuze internet praktijken.

Er is iemand die in naam van onze organisatie, hoofdzakelijk in Noord-Amerika, (voor)contracten aanbiedt aan met name jeugdige spelers. In deze contracten worden beloftes gedaan over absurd hoge vergoedingen en wordt aangegeven dat alle gemaakte kosten bij aankomst in Geleen worden vergoed.


Enige wat er van gevraagd wordt is om op voorhand een “voorschot” over te maken aangaande de “ international transfer costs”  (ITC). Hier is het dan waarschijnlijk allemaal om te doen.

Er wordt een vals email adres gebruikt: eaterslimburg.nl@gmail.com en er worden namen in de valse contracten genoemd van (voormalig) coaches, (voormalig) spelers en bestuursleden.


Wij als organisatie kunnen niets anders dan aangifte doen van internet en persoons fraude en kunnen gedupeerden enkel adviseren om ook aangifte te doen.

Wij bieden onze welgemeende excuses aan mogelijke slachtoffers.