English version below

 

Na vele maanden wachten is het eindelijk weer zover, we mogen weer gaan ijshockeyen!

 

Wellicht hadden velen dit niet meer verwacht maar we mogen het seizoen toch nog op het ijs afsluiten. Hiervoor is er in samenspraak met TC onderstaand schema gemaakt. 

 

Trainingsschema vanaf 19 Mei 2021.

Maandagen       17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       Junioren

                            20.00-21.00       Dames en 4e divisie

Dinsdagen         18.15-19.15       U15, U17

                            19.30-20.30       1ste divisie

                            20.30-21.30       3e en 6e divisie

Donderdagen    17.30-18.30       U9, U11, U13

                            18.45-19.45       U15, U17             

LET OP: pinkstermaandag 24 mei is Glanerbrook gesloten

IJshockey onder voorwaarden mogelijk.

 

Vanaf woensdag 19 mei is de ijsbaan weer geopend. Wel gelden er een aantal regels:

 • Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Omkleden zal in de ijshal gedaan moeten worden net als de vorige keer
 • Kleed jezelf zoveel mogelijk thuis aan om de doorstroom te bevorderen
 • Voor de ouders geldt het principe Kiss and Ride en mogen de ouders van de jongste kinderen deze begeleiden naar de ijshal.
 • Publiek is niet toegestaan
 • Coaches en teambegeleiding zullen in overleg maar beperkt aanwezig zijn
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (binnen dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
 • Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
 • Groepstrainingen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal. 
 • Reserveren en een gezondheidscheck voor 18 jaar en ouder zijn verplicht.
 • De teams met 18 plus spelers ontvangen via hun team coördinator extra informatie.
 • Team coördinatie 18 plus maandag 20.00-21.00uur Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coördinatie 18 plus dinsdag 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Spelers van de 4e en 6e divisie dienen zichzelf bij bovenstaande coördinatoren te melden

NB: Zoals wellicht bekend traint Snackpoint Eaters Limburg al enige tijd onder de topsportregels in een eigen bubbel. Hier liggen afwijkende coronavoorwaarden aan ten grondslag dan de regels die voor VJB Smoke Eaters gelden. Hier hebben wij geen enkele invloed op en mogen wij deze ook niet hanteren.

 

Indoor sports open from May 19!

After many months of waiting, the time has finally come again, we can start playing ice hockey again! Perhaps many did not expect this anymore, but we can still end the season on the ice. The schedule below has been drawn up for this in consultation with TC.

 

Training schedule from May 19, 2021.

Mondays 17.30-18.30 U9, U11, U13,

18.45-19.45 Juniors

20.00-21.00 Ladies and 4th division

Tuesdays 18.15-19.15 U15, U17

19.30-20.30 1st division

20.30-21.30 3rd and 6th division

Thursdays 17.30-18.30 U9, U11, U13

18.45-19.45 U15, U17

PLEASE NOTE: Whit Monday May 24, Glanerbrook is closed

Ice hockey possible under certain conditions.

 

The ice rink will be open again from Wednesday 19 May. There are, however, a number of rules:

 • Changing rooms, showers and canteens will remain closed. Changing clothes will have to be done in the ice rink just like last time.
 • Dress yourself at home as much as possible to promote progression
 • The Kiss and Ride principle applies to the parents and the parents of the youngest children may accompany them to the ice rink.
 • Public is not allowed
 • Coaches and team guidance will only be available to a limited extent in consultation
 • Children and young people up to and including 17 years of age are allowed to train and play mutual matches (within the same club). Keeping a distance of 1.5 meters is not mandatory. There is no maximum group size.
 • Everyone from the age of 13 must wear a mouth mask indoors, but can be taken off during sports.
 • From the age of 18 the following applies: sports with a maximum of 2 people at a distance of 1.5 meters. Maximum 30 persons per room (excluding staff).
 • Group training for 18 years and older is not allowed. A trainer is allowed to move between pairs and give instructions per individual / pair.
 • Reservations and a health check for 18 years and older are mandatory.
 • The teams with 18 plus players receive extra information via their team coordinator.
 • Team coordination 18 plus Monday 20.00-21.00 Jenny Goessens, 06-14124878
 • Team coordination 18 plus Tuesday 20.30 – 21.30 Michael op den Kamp, 06-14117659
 • Players of the 4th and 6th division must report themselves to the above coordinators

 

NB: As you may know, Snackpoint Eaters Limburg has been training for some time under the top sport rules in its own bubble. This is based on different corona conditions than the rules that apply to VJB Smoke Eaters. We have no influence on this and are not allowed to use it.